خدمات ارزش افزوده

تبلیغات فضای مجازی تبیان- عنوان پیشواز : فریضه‌ی استثنائی حج- اثر : رهبر معظم انقلاب

عنوان پیشواز : فریضه‌ی استثنائی حج
تعداد 5

حذف از شروط
تصویر تبلیغات پیشواز ذی الحجه - رهبر معظم انقلاب - حج فارسیکد تبلیغ : 6625
تاریخ : 1400/04/20
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : حج اضافه به شروط
کد رایتل : 40010289
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت رایتل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز ذی الحجه - رهبر معظم انقلاب - حج فارسیکد تبلیغ : 6642
تاریخ : 1400/04/20
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : حج اضافه به شروط
کد همراه اول : 51761
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت همراه اول اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز ذی الحجه - رهبر معظم انقلاب - حج فارسیکد تبلیغ : 6683
تاریخ : 1400/04/20
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : حج اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44129065
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : بنر سایت ایرانسل اضافه به شروط
لینک ها :   Mobyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای رهبری - رهبر معظم انقلاب - حج فارسیکد تبلیغ : 3005
تاریخ : 1398/10/07
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : حج اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44129065
کد همراه اول : 51761
کد رایتل : 40010289
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اپراتورهای تلفن همراه - رهبر معظم انقلاب - حج فارسیکد تبلیغ : 21380
تاریخ : 1398/04/30
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : حج اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44129065
کد همراه اول : 51761
کد رایتل : 40010289
مشخصات پیشواز : دسترسی از اینجا
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan  Mobyan
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,095,442,796